Simprolit ploče simprolit ploče

SIMPROLIT PLOČE se izrađuju u standardnim dimenzijama - dužine 1000 mm, širine 750 mm i raznih debljina: 30 mm,50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm i 150 mm, a po porudžbini mogu se proizvoditi i ploče drugih dimenzija.
Dimenzije standardnih Simprolit ploča određene su s obzirom na sledeće kriterijume: optimalna težina elemenata u procesu montaže, konstruktivni odnos širine i dužine 3:4 – što smanjuje deformaciju ploča, lakoća manipulacije, bliskost standardnim rasponima sa minimalnom količinom rastura (npr., pri utopljavanju potrkovlja ploče se, posle dovođenja na meru, ugrađuju između rogova skoro bez ili sa minimalnim rasturom) i dr.
U principu, proizvode se 2 tipa Simprolit ploča:

 • Simprolit jednoslojne ploče (SOP);
 • Simprolit troslojne ploče (SUP);

 • Simprolit jednoslojne ploče SOP se proizvode bez falceva, u dimenzijama 6 standardnih tipova: «SOP3»; «SOP5»; «SOP8»; «SOP10»; «SOP12» i «SOP15», gde oznaka SOP označava Simprolit jednoslojnu ploču, a cifre (3,5,...15) označavaju debljinu tih ploča u cm ( SOP5 je oznaka za Simprolit jednoslojnu ploču debljine 5 cm).

  Po porudžbini, ukoliko je to predviđeno projektom, ove ploče se mogu izrađivati i u drugim dimenzijama.


  Simprolit SUP troslojne ploče su standardne ploče za utopljavanje, koje po svojim koeficijentima toploprovodljivosti (K) i otporu prolaska toplote (R) u poređenju sa termički ekvivalentom pune i šuplje opeke, odgovaraju zidu od pune opeke, debljine od 31 cm (ploča SUP 3) pa sve do 218 cm (ploča SUP 15).
  Kod troslojnih Simprolit ploča srednji sloj čini ploča stiropora zapreminske težine 12 dо 15 kg/m, koja je sa obe strane obložena slojevima Simprolit polistirolbetona marke D300 i debljine 10 mm.
  Simprolit troslojne ploče za utopljavanje fasada, sa falcem (SUP) standardno se proizvode sledećih tipova:

 • «SUP5» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje debljine 5cm, sa falcom;
 • «SUP8» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje, debljine 8cm, sa falcom;
 • «SUP10» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje, debljine 10cm, sa falcom;
 • «SUP12» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje, debljine 12cm, sa falcom;
 • «SUP15» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje, debljine 15cm, sa falcom.
 • Simprolit troslojne ploče za utopljavanje fasada, bez falca (SUP_r) standardno se proizvode sledećih tipova:

 • «SUP3r» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje debljine 3 cm, bez falca;
 • «SUP5r» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje debljine 5 cm, bez falca;
 • «SUP8r» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje debljine 8 cm, bez falca;
 • «SUP10r» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje debljine 10cm, bez falca;
 • «SUP12r» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje debljine 12cm, bez falca;
 • «SUP 15r» - Simprolit troslojna ploča za utopljavanje debljine 15cm, bez falca.

 • Simprolit ploče moguće je montirati po bilo kojim vremenskim uslovima, s obzirom da u sastav Simprolit polistirolbetona, od kojega se izradjuju Simprolit ploče, ulazi specijalan aditiv koji ih čini otpornim na vlagu i mraz, što u značajnoj meri povećava ne samo dugovečnost i eksploatacione karakteristike njima utopljenih fasada, već i objekta u celini.
  Montaža Simprolit ploča sastoji se iz sledećih tehnoloških faza:
  1. PRIPREMA PODLOGE
  Priprema podloge za montažu Simprolit ploča sastoji se u sledećem:

 • U slučaju da je projektom predvidjena montaža Simprolit ploča samo pomoću lepka, bez tiplova, površina zida (najčešće betonskog), koja ne sme imati dekorativni premaz, mora biti detaljno oprana vodom i prosučena. U slučaju postojanja masnih fleka ili drugih vidova zaprljanosti, ta mesta treba očistiti ili obraditi specijalnim premazima za njihovu neutralizaciju. U suprotnom, ukoliko je to necelishodno ili ekonomski neisplatljivo, treba primeniti tradicionalni metod montaže – lepak plus tiplovi.
 • Stari malter mora biti proveren kuckanjem po celoj površini, te obijen na mestima gde se malter odvojio od podloge (gde «zvoni»). U slučaju da je projektom predvidjena montaža Simprolit ploča bez tiplova, samo pomoću lepka, preporučuje se da se mesta sa obijenim starim malterom prethodno obrade novim malterom, s tim da montaža Simprolit ploča samo pomoću lepka može otpočeti isključivo posle prosušivanja tog dela.
 • Neravnine i istupi na fasadi veći od jednog santimetra trebalo bi da budu odstranjeni. U slučaju da je projektom predvidjena montaža Simprolit ploča samo pomoću lepka, bez tiplova, preporučuje se da se postojeće pukotine na fasadi zapune i pregletuju.
 • U slučaju da je projektom predvidjena montaža Simprolit ploča samo pomoću lepka, bez tiplova, postojeća fasadna boja ili premaz mora biti proverena na kompatabilnost sa sastavom izabranog lepka. U slučaju nekompatabilnosti tih sastava ili kada je hemijski sastav stare fasadne boje ili premaza nepoznat, neophodno je u potpunosti udaljiti stari fasadni premaz, ili primeniti tradicionalni metod montaže – lepak plus tiplovi.
 • U slučaju da je projektom predvidjena montaža Simprolit ploča samo pomoću lepka, bez tiplova, površina zidova sa starim malterom koja se oblaže mora biti prethodno obradjena standardnim osnovnim premazom (gruntom), bez preskoka i prekida. Nanošenje ovog sloja za učvršćivanje starog maltera -podloge, na mestima popravke starog maltera, treba vršiti tek posle stvrdnjavanja i prosušivanja tih mesta. Grunt – podloga mora imati dobru atheziju sa postojećom osnovom zida.
 • Preporučuje se da se, pri pripripremi površine za oblaganje montažom samo pomoću lepka, uzmu u obzir i sledeći zahtevi:

  U slučaju da se montaža ploča vrši pomoću lepka i tiplova ili samo tiplovima, priprema površine ne zahteva neku posebnu pažnju. Preporučuje se da se, pre početka montaže ploča na zid, površina zidova počisti suvom oštrom četkom ili metlom.
  2. PRIČVRŠĆIVANJE SIMPROLIT PLOČA
  Pričvršćivanje Simprolit ploča izvodi se na tri načina:

 • samo pomoću lepka
 • lepljenjem plus pričvršćivanje tiplovima i
 • pričvršćivanje tiplovima ili šrafovima za tvrdu osnovu ili podkonstrukciju, bez lepka.
 • Simprolit ploče montiraju se na betonski ili zid od opeke samo uz pomoć lepka, bez tiplova, u sledećim slučajevima:

 • ako je spoljašnji betonski zid visine do 6 m.;
 • ako je spoljašnji, nov, neomalterisani zid od opeke visine do 6 m.;
 • na unutrašnji betonski zid, po celoj njegovoj visini;
 • na unutrašnji, nov, neomalterisani zid od opeke po celoj njegovoj visini;
 • Najrasprostranjeniji je tradicionalni način pričvršćivanja Simprolit ploča na zidove koji se oblažu lepak plus tiplovi.
  Taj način posebno se primenjuje u sledećim slučajevima:

 • ako je spoljašnji betonski zid viši od 6m;
 • ako je spoljašnji, nov, neomalterisan zid od opeke viši od 6m;
 • ako je unutrašnji betonski zid ranije bio malterisan ili obojen;
 • ako je za završnu obradu na montirane Simprolit ploče predvidjeno lepljenje keramičkih ili keramogranitnih pločica
 • Pričvršćivanje Simprolit ploča za površinu zida tiplovima vrši se na pet mesta: jedan tipl postavlja se u sredinu ploče, a ostala četiri po uglovima, pri čemu se tipl u sredini montira odmah posle montaže odgovarajuće ploče sa lepkom, a ostali – tokom montaže susednih ploča, s obzirom da su tiplovi na uglovima zajednički za susedne ploče. U skladu sa tim, proračun utroška tiplova vrši se na sledeći način:

 • 5 tiplova na prvu Simprolit ploču,
 • a zatim po 3 tipla na svaku sledeću Simprolit ploču.
 • Pri tome se, za mehaničko pričvršćivanje Simprolit ploča za osnovu, obično koriste tiplovi sa širokim «šeširom».
  I dok je kod ostalih analognih sistema neophodan dodatan sloj lepka ili maltera koji pokriva debljinu «šešira» tipla, kod Simprolit sistema® to je rešeno na daleko bolji način: «šeširi» tiplova se jednostavno «utapaju» u površinski sloj Simprolit ploča.
  Za to je neophodno:

 • da se kroz Simprolit ploču i zid prvo probuši rupa (ukupne minimalne dubine jednake debljini Simprolit ploče plus 10mm debljine lepka zajedno sa neravninama osnove plus 50 mm koliko rupa mora minimalno ulaziti u zid, a što sve odredjuje i potrebnu dužinu tipla);
 • zatim da se na sveže prilepljenoj Simprolit ploči udubi površinski sloj Simprolita na mestu «šešira« tipla bilo standardnim brusnim kamenom, bilo na taj način da se na burgiju, na rastojanju od vrha burgije (koje odgovara dužini tipla) prosto privare dve metalne pločice od tankog lima, čija dužina odgovara radijusu «šešira» tipla – pri bušenju one se ne javljaju samo graničnikom, već i skidaju sloj Simprolita debljine 2mm-3mm, da bi u na taj način obrazovano udubljenje ušao «šešir» tipla;
 • u tako pripremljenu rupu postaviti tipl sa «šeširom» predvidjene dužine i ploču fiksirati za osnovu.