Simprolit monolit

simprolit monolit

Simprolit monolit je Simprolit polistirolbeton zaliven u oplatu, proizveden i ugrađen direktno na gradilištu, izrađen u svemu prema Tehničkim uslovima, sa završnim slojem od 4 - 6 mm cementnog lepka ili maltera sa sitnim peskom.

Čvrstoća na pritisak izolacionog sloja od Simprolit monolita, zavisno od njegove marke (zapreminske težine) se kreće i do 1,2 MPa (120 tona/m2) bez deformacija, dok prekoračenje navedenog opterećenja ne izaziva lom, već samo ulegnuće – deformaciju od dela milimetra do par milimetara.